EU Strukturni Fondovi

- naziv projekta: Sudjelovanje na B2B poslovnim susretima u okviru me?unarodnih turisti?kih sajmova
- kratki opis projekta: Poduze?e Via Magnifica d.o.o. osnovano je krajem 2016. godine, kao turisti?ka agencija, ?ije je poslovanje usmjereno organizaciji i prodaji složenih turisti?kih proizvoda i putovanja na stranim tržištima. Specifi?ni cilj, tj. svrha projekta je oja?ani kapacitet prodajne mreže Korisnika na ameri?kom tržištu turisti?kih usluga te pove?anje op?e uspješnosti njegovog poslovanja. Projekt ?e dodatno unaprijediti sadržaj i kvalitetu op?e usluge Korisnika te proširiti njegov portfolio kao preduvjeta za njegov održivi razvoj.
- ciljevi i o?ekivani rezultati projekta: Aktivno sudjelovanje Korisnika na B2B razgovorima i susretima u sklopu doga?anja GTM WEST 2018., GTM EAST 2018., GTM WEST 2019 te GTM EAST 2019. O?ekuje se ostvarenje poslovne suradnje s deset novih putni?kih savjetnika na svakom od navedenih doga?anja kojima Korisnik postaje supplier za Hrvatsku. Uspješnom provedbom projekta, izme?u ostalog, pozitivno se utje?e na sektor turizma u Republici Hrvatskoj, a klijentima se pružaju inovativniji i kvalitetniji proizvodi i usluge.
- ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: ukupna vrijednost projekta - 734.483,32 kuna ; iznos koji sufinancira EU - 605.460,24 kuna
- razdoblje provedbe projekta: od 10. travnja 2018. do 10. studenoga 2019. godine
- kontakt osoba: Zvonimir Androi?